Victoria Höög

Victoria Höög
Universitetslektor, fil.dr. Filosofiska institutionen och institutionen för kulturvetenskaper, avdelningen för vetenskaps- och idéhistoria, Lunds universitet
Fackområde: Vetenskapshistoria och särskilt vetenskapsteorins historia under 1900-talet
Född: 07.03.1955

MOTIVERING: Victoria Höög blev filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria i Lund år 1999 och arbetar nu som universitetslektor vid filosofiska institutionen vid Lunds universitet.

I sin forskning arbetar hon på gränsen mellan filosofi och idéhistoria. Hennes avhandling Upplysning utan förnuft. Begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu lades fram i ämnet idé- och lärdomshistoria, men har också klar filosofisk relevans. Den handlar om 1600- och 1700-talens samhällstänkare och om hur de förklarar samhällets struktur genom medborgarnas enskilda handlande på rationella grunder. Det är en noggrant genomförd historisk studie, men genom sitt sätt att behandla sambandet mellan samhällets form och människans natur kan den också sägas vara en vetenskapsteoretisk analys av samhällsvetenskapens uppkomst.

Victoria Höögs signum är att satsa djärvt på ämnen som hon anser betydelsefulla, snarare än att falla in i någon etablerad genre. Hennes avhandling är ett utmärkt exempel på detta, och resultatet blir inte bara av hög kvalitet, utan också av stort intresse för angränsande discipliner. Hon är unik i svensk idéhistoria genom sin förmåga att blottlägga det rena idéstoffet ur den historiska kontexten och därmed möjliggöra jämförelser med andra tider och andra traditioner. Utomlands finns däremot andra som verkar i samma anda, och hon har därför etablerat ett betydande internationellt kontaktnät.

I sin undervisning har Victoria Höög sedan mer än ett decennium varit huvudansvarig för Vetenskaplig grundkurs, en allmänvetenskaplig kompetenshöjande kurs för universitetets nybörjare, sedan 1993. Hennes insats här har präglats av samma personliga engagemang som i forskningen, och kursen har kontinuerligt genomgått pedagogisk nyorientering och innehållslig utveckling.

Trots sitt omfattande engagemang och sin ansvarsfulla roll inom undervisningen har Victoria Höög lyckats fortsätta att bedriva forskning på hög nivå längs nya vägar.

Einar Hansens forskningsfond samt Einar Hansens och hustru fru Vera Hansens danska fond hoppas att årets legat ska ge henne ökade möjligheter att fortsätta på den linjen.