Verner Egerland

Verner Egerland
Docent, universitetslektor Romanska institutionen, Lunds universitet
Fackområde: Italiensk språkvetenskap
Född: 12.03.1966

MOTIVERING: Verner Egerland är docent och lektor vid Romanska institutionen, Lunds Universitet, med inriktning på italienska. Hans undervisning täcker ett brett fält från grammatik och skriftlig språkfärdighet till översättning, äldre text, lingvistik och språkhistoria. Hans forskning handlar dels om jämförande modern grammatik, dels om äldre italienska och språkförändring.

Egerland disputerade 1996 på avhandlingen The Syntax of PastParticiples. A Generative Study of Nonfinite Constructions in Ancient and Modern Italian. Med teoretiskt avstamp i den generativa grammatiken, närmare bestämt den s.k. minimalismnen, undersökte Egerland konstruktionerna sammansatt tempus och
absolut perfektparticip under tre stadier av italienskan, 1300-tal, 1500-tal och 1900-tal. Genom avhandlingen och ett antal mindre arbeten som anknyter till avhandlingens tema har Egerland kommit att bli en internationell auktoritet inom det valda teoretiska paradigmet.

Avhandlingen är alltså språkhistorisk, men den behandlar inte diakrona processer, alltså själva språkförändringen och språkförändringens orsaker. I en rad senare (och i några fall ännu inte utkomna) arbeten har Egerland gripit sig an dessa frågor. Bl.a. har han intresserat sig för hur och i vilken utsträckning förändringar i det morfofonologiska systemet leder till förändringar i den syntaktiska strukturen. Kopplingen mellan variation och förändring har också behandlats i ett antal dialektstudier.

Egerland har lett forskningsprojektet Norm, variation och standardisering: subjektsregeln i de romanska språken (Riksbankens Jubileumsfond) och han är sedan 1997 medarbetare i ITALANT, Grammatica dell’Italiano Antico, som syftar till att framställa en deskriptiv grammatik för fornitalienskan. I den färdiga grammatiken, som utkommer i form av en antologi, svarar Egerland för inte mindre än fem artiklar.

Vid sidan av huvudspåret i sin forskning har Egerland också ägnat sig åt översättning av Olaus Magnus historia över de nordiska folken till italienska. Dessutom har han publicerat två populärvetenskapligt inriktade arbeten om Dante.