Sven Strömqvist

Sven Strömqvist
Professor
Institutionen för lingvistik, Lunds universitet Fackområde: lingvistik, språkinlärning
Född: 06.11.1954

MOTIVERING: Sven Strömqvist, professor i lingvistik vid Lunds universitet, är också en så kallad ”yngre forskare” med en mycket omfattande produktion. Hans bibliografi omfattar ett hundratal titlar, vilka på olika sätt behandlar fenomenet språkinlärning. Tonvikten ligger på barns inlärning av sitt modersmål, men Strömqvist har också behandlat olika former av andraspråksinlärning. Avhandlingen från 1984 med titeln Make-Believe Through Words – A Linguistic Study of Children’s Play with a Doll’s House beskriver utförligt hur barn i interaktion med sina mödrar lär sig att hantera samspelet mellan den verkliga världen och låtsasvärlden. De flesta barnen har lärt sig distinktionen redan i treårsåldern och många kan också resonera språkligt kring den.

En intressant grupp av Strömqvists studier behandlar inlärningen av de språkliga processmekanismer som är inblandade i skillnaden mellan talat språk å ena sidan och skrivet språk och teckenspråk å den andra. Det handlar här bl.a. om hur barn och ungdomar lär sig olika tekniker för att skilja på förgrunds- och bakgrundsinformation. Strömqvist har varit ledare för ett tiotal externfinansierade forskningsprojekt, och han har byggt upp ett imponerande internationellt kontaktnät och han har varit gästforskare vid flera
av världens främsta språkvetenskapliga forskningsinstitut. I Bengt Sigurds tradition vid lingvistiska institutionen i Lund har Sven Strömqvist utvecklat viktiga datorbaserade hjälpmedel.