Sten Ebbesen

Sten Ebbesen er cand. mag. i klassisk filologi (1972) fra Københavns Universitet, som han siden har været tilknyttet som lektor ved Institut for Græsk og Latinsk Mid- delalderfilologi. Hans store viden om græsk har sat sig spor i lærebøger om klassisk og moderne græsk; men hans egentlige indsats ligger inden for middelalderens filosofihistorie og idé- historie, et felt hvor han tilhører kredsen omkring den afdøde Jan Pinborg, og hvor han selv har skabt sig et stort internatio- nelt navn.

Ebbesen blev tidligt optaget af middelalderlig filosofi og dennes forhold til den klassiske græske filosofi. Han skrev disputats i 1981, et trebindsværk Commentators and Commentaries on Aristotle’s Sophistici Elenchi om middelalderlige kommentarer til et af Aristoteles’ skrifter om logiske fejlslutninger. Her, ligesom i flere senere arbejder bl.a. om Aristoteles-recep- tionen, viser Ebbesen sin helt usædvanlige indlevelse i den lærdomstradition der strækker sig fra antikken over senantikken og op gennem middelalderen, og sin store evne til at gøre middelalderens tænkning levende.

Når det gælder danske forfattere inden for den middelalderlige filosofi, har Ebbesen ydet en stor indsats som redaktør af serien Corpus Philosopho- rum Danicorum og som udgiver af flere bind i denne serie. Disse og hans mange andre skrifter om middelalderlig tænkning, vidner om høj kompe- tence som filolog (bl.a. med den grundige viden om latin, som desværre ef- terhånden er sjælden), og de vidner ikke mindst om en omfattende viden om middelalderens skrifter og en sjælden indlevelse i den middelalderlige logik, teologi och sprogfilosofi. Han placerer sig centralt i hele den nyvurdering af den middelalderlige skolastik og tænkning i det hele taget, som er sket i de senere år, og som han selv har ydet vægtige bidrag til. Hans fornemme internationale placering viser sig bl.a. ved, at han er en af forfatterne i The Cambridge History of Later Medieval Philosophy fra 1982.

Sten Ebbesen er mangeårigt medlem af Det danske Sprog- og Litteratur- selskab og medlem af bl.a. Société Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale og Det kongelige danske Videnskabernes Selskab. Han har en afgørende betydning for det levende forskningsmiljø der i mange år har været inden for middelalderforskningen ved Københavns Universitet, og han har tæt kontakt med hele den internationale forskning på feltet.

Det er naturligt at hædre Sten Ebbesen som en videnskabsmand, der har holdt den akademiske fane højt midt i en nedgangstid for den nordiske uni- versitetsverden. Han har ydet banebrydende forskning på et felt, som man kunne tro var gennempløjet for længst, men som stadig aflokkes nye fund og nye tolkningsmuligheder ikke mindst takket være Ebbesen. Hans forskning forener det bedste i den traditionelle filologiske skoling med en ofte radikal nyvurdering af middelalderens bidrag till tænkningens historie