Välj en sida

Om Einar Hansen

Einar Hansen

I ett historiskt perspektiv framstår förlagsdirektören och skeppsredaren Einar Hansens levnadsöde (1902–1994) som representativt för 1900-talets nordiska klassresenärer.

Læs Mere

Uppvuxen under enkla förhållanden på Jyllands östkust kom han tidigt i handelslära till Köpenhamn och emigrerade i början av 1920- talet till Malmö. Där startade han, efter att ha upplevt såväl tidens ekonomiska depressioner som konkurser på nära håll, i början av 1930-talet tidningsförlaget Allhem. Under fyra decennier utvecklade han tre verksamhetsformer, tidningsförlaget med de länge uppskattade veckotidningarna Hemmets Veckotidning och Allas Veckotidning, bokförlaget Allhem vars kvalitetsprodukter under ett halvsekel gjorde starka avtryck i den svenska bokutgivningen, och rederiet Clipper Line med en snabbt växande handelsflotta som under efterkrigstiden satte Malmö på kartan som redarstad. Parallellt med dessa verksamhetsformer kom Einar Hansen också under flera decennier att äga och driva det danska tidningsföretaget A/S Danske Hjem.
Som företagsledare tillhörde Einar Hansen en äldre skola. Han representerade den generation av patriarkala industrialister och entreprenörer som understödde samhällsbyggande värden. Mecenatskapet var för honom en dygd. Denna insikt tog han med sig från sin lärlingstid i Köpenhamn under de turbulenta  åren efter första världskriget. Det danska mecenatskapet förde han över i en skånsk miljö. Han blev under flera decennier en mycket värdefull gynnare av det sydsvenska kulturlivet. Dialogen med vännerna bland humanistprofessorerna i Lund var en viktig stimulator för honom i detta avseende.

År 1968 promoverades Einar Hansen till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten i Lund. I anslutning till denna händelse tog han initiativet till Einar Hansens forskningsfond, som fick till syfte att stödja och utveckla kontakterna mellan humanisterna i Köpenhamn och Lund. Einar Hansen kom under sin livstid att ge denna fond kompletterande uppgifter. År 1983, i år för 25 år sedan, fick fonden ett ekonomiskt tillskott för att kunna utdela årliga priser, resestipendier, till kulturpersonligheter i Öresundsregionen. Knappt tio år senare, 1991, inrättade han ett legat för humanistisk forskning om 100 000 kronor, som finansierades genom bidrag från en annan av hans fonder, Direktør Einar Hansen og Hustru Fru Vera Hansens fond, i Köpenhamn. Från och med 1998 utdelar Forskningsfonden två forskningspriser, ett till en forskare i Köpenhamn och ett till en i Lund.

Om Forskningsfonden

Forskningsfonden

Stiftelsens ändamål är att verka för regelbundna kontakter mellan universiteten i Lund och Köpenhamn i syfte att främja forskning och vetenskapligt samarbete mellan de båda universiteten inom de humanistiska discipliner samt att lämna bidrag till publicering av vetenskapliga rön av gemensamt intresse inom nämnda områden.

Kontakt styrelsen

Styrelse

Catharina Raudvere
Professor i religionshistorie, Københavns Universitet, (ordförande)
raudvere@hum.ku.dk

Karin Gustavsson
Arkivchef, Folklivsarkivet, Lunds Universitet, (sekretær)
karin.gustavsson@folklivsarkivet.lu.se

Kim Ryholt
Professor i ægyptologi, Københavns Universitet
ryholt@hum.ku.dk

Marianne Gullberg
Professor i allmän språkvetenskap, Lunds Universitet
marianne.gullberg@ling.lu.se

Lene Østermark-Johansen
Lektor i engelsk, Københavns Universitet
oesterm@hum.ku.dk

Lars Gustaf Andersson
Professor i filmvetenskap, Lunds Universitet
lars_gustaf.andersson@litt.lu.se

Elsa Trolle Önnerfors
Docent i rättshistoria, Lunds universitet
elsa.trolle_onnerfors@jur.lu.se

David Bloch
Professor i græsk og latin, Københavns Universitet
bloch@hum.ku.dk