Mikael Roll

Mikael Roll är född 1977. Efter sin grundutbildning i Sverige och Mexiko blev han doktorand i lingvistik vid Lunds Universitet. Han disputerade 2009 på en avhandling om hur språkmelodi och grammatik växelverkar under tal- och språk-bearbetning. Under 2010 tillbringade han ett år vid Universitet i Sevilla, Spanien som postdok.

Mikaels Rolls forskning är nydanande och känntecknas av tillämpningen av innovativa metoder som har lett till nya kunskaper om hur människor använder språkmelodi för att underlätta bearbetning  och förståelse av det vanliga talets grammatiska strukturer trots att de ofta uttalas i hastigheter på över sex stavelser per sekund. Genom att använda moderna hjärnavbildningsmetoder på Humanistlaboratoriet vid Lunds Universitet har Mikael Rolls studier kunnat visa bl.a. hur ordmelodier (ordaccenter) ger lyssnare ledtrådar som kan användas för att förutsäga associerade ändelser eller hur toner i början på en sats kan ge en aning om det som följer kommer att vara ett påstående eller någon annan typ av sats. Hans forskningsresultat har publicerats i flera högrankade internationella tidskrifter.

Mikael Roll blev docent i allmän språkvetenskap 2012. Under 2014 blev han efter extern granskning och i stor konkurrens utsedd till Wallenberg Academy Fellow i Humaniora. Samma år tilldelades han Svenska Akademins stipendium för värdefulla bidrag till kännedom om svenska språket. Han har också tilldelats två stora forskningsprojekt av Vetenskapsrådet och Marcus och Amalia Wallenberg Stiftelsen. Hans nuvarande forskning är inriktad på att få en bättre förståelse om hur  kopplingen mellan språkmelodi och grammatik tillägnas hos andraspråksinlärare. Tillsammans med sin växande forskargrupp har han som mål att bidra med kunskap som kan tillämpas i utvecklingen av nya metoder för inlärning av svenska som främmande språk.