Marie Källkvist

Marie Källkvist disputerade i engelsk språkvetenskap och tillämpad lingvistik i Cambridge, Storbritannien, 1997, efter att ha tagit en M. Phil. i samma ämne och vid samma universitet år 1993. Hennes avhandling, Form-Class and Task-Type Effects in Learner English: A Study of Advanced Swedish Learners, 1999, lade en solid grund för hennes vetenskapliga verksamhet: fram till i dag har det dominerande syftet för hennes forskning bestått i att vetenskapliggöra inlärnings- och undervisningsprocesserna i främmande språk. Hennes forskning karakteriseras av en särdeles fruktbar kombination av omsorgsfullt empiriskt arbete och fräscha, stundtals djärva, infallsvinklar.
Efter återkomsten till Sverige och anställning som universitetslektor i Lund (1997) kunde Marie Källkvist konstatera att den akademiska språkundervisningen i Sverige i stor utsträckning vilade på konventioner och tyckanden snarare än på evidensbaserad forskning. Hennes nästa forskningsprojekt har haft i avsikt att belysa värdet av översättning som undervisnings- och inlärningsmetod i språkundervisning på universitetsnivå. Detta projekt har avsatt flera publikationer, som mottagits väl också utanför Norden.
Marie Källkvists forskargärning är på ett ovanligt uttalat sätt sammanvävd med hennes hängivna pedagogiska verksamhet. Hon är en mycket uppskattad lärare i ämnet engelska i Lund, och hennes förmåga att integrera ny och spännande forskning i sin undervisning är en starkt bidragande orsak till den entusiasm studenterna hyser för henne. Inom ramen för tunga administrativa uppdrag, f.n. som biträdande prefekt för Språk- och litteraturcentrum med särskilt ansvar för grundutbildningen, verkar hon för att förnya språkundervisningen på olika – men alltid vetenskapligt välgrundade – sätt.