Lars-Olof Delsing

Lars-Olof Delsing
Professor
Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet
Fackområde: Fornsvenska textbanken, internordisk språkförståelse, svensk dialektsyntax
Född: 14.08.1959

MOTIVERING: Lars-Olof Delsing har en stor produktion och vittförgrenade forskningsintressen, som kan grupperas i fem större ämnesområden. Det första behandlar nominalfrasens struktur, alltså lite förenklat uttryckt hur vi bär oss åt och vilka regler vi följer då vi förser substantiv med framförställda eller efterställda bestämningar. Till detta område hör avhandlingen, The Internal Structure of Noun Phrases in the Scandinavian Languages, a Comparative Study. Det andra området behandlar skandinavisk dialektsyntax, och det tredje omfattar språkhistoria och språkförändringar i äldre svenska. Arbetet inom dessa tre områden hålls samman av en gemensam teoretisk ram, nämligen den chomskyanska generativa grammatiska teorin, som bygger på antagandet att delar av språkförmågan är medfödd. Inom detta område är Delsing en internationell auktoritet.

Det fjärde området behandlar språkförståelse mellan närbesläktade språk. Så sent som förra året kom en omfattande rapport om den ömsesidiga grannspråksförståelsen i Norden. Inom parentes sagt är resultaten ganska nedslående, åtminstone för den som vill att vi ska kunna kommunicera med våra danska och norska grannar utan att använda engelska.

Utöver sina mer renodlade forskningsinsatser har Delsing också lagt ner ett omfattande arbete under lång tid för att bygga upp en språkhistorisk textdatabas, ett arbete som är till gagn inte bara för honom själv, utan också för hans forskarkolleger runt om i världen.