Lars Gustaf Andersson

Lars Gustaf Andersson
Universitetslektor Docent, fil.dr, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Född: 09.11.1960

MOTIVERING: Lars Gustaf Andersson har sedan disputationen 1992 mer eller mindre kontinuerligt varit tillförordnad universitetslektor vid förutvarande Litteraturvetenskapliga institutionen, numera Språk- och litteraturcentrum. Sedan 2002 är han tillsvidareanställd och 2003 utnämndes han till docent i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier.

Andersson har främst undervisat inom ramen för Drama-teater-film, från 1998 filmvetenskap. Under senare delen av 90-talet utvecklade han tillsammans med Jan Thavenius det under den litteraturvetenskapliga huvudbeteckningen självständiga ämnet Kultur och medier. För sitt pedagogiska arbete tilldelades Andersson 1999 Lunds studentkårers pedagogiska pris.

Sedan 1993 är Andersson också tillsammans med professor Erik Hedling ansvarig för det filmvetenskapliga forskarseminariet. Han har självständigt handlett fyra doktorander fram till framgångsrik disputation. En viktig forskningsförmedlande merit är hans arbete med det i Storbritannien och USA utgivna filmvetenskapliga uppslagsverket Encyclopedia of European Cinema. Och ytterligare en är de c:a 200 uppslagsposter om italiensk film och litteratur Andersson författat för Nationalencyclopedin.

Anderssons doktorsavhandling Änglarnas barn: en studie i Pier Paolo Pasolinis filmer (204 s) är en analys av den för europeisk efterkrigskultur så centrale italienaren Pasolinis sista film Salò, o le 120 giornate di Sodoma (1975). Filmen diskuteras med utgångspunkt i en tradition av poètes maudits som med (homo)sexualitet och våld överskrider konventionella konstnärliga gränser. Avhandlingen är ett utmärkt uttryck för Anderssons speciella forskarsignum: det lätt överskådliga formatet, den stilistiska briljansen och den glasklara intellektuella linjen. Den belönades av Svenska Akademien med Axel Hirschs pris ”för levnadsteckningar av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde”.

Efter avhandlingen kan Anderssons vetenskapliga verksamhet indelas i tre fält, samtliga av hög metodisk och teoretisk relevans för den filmvetenskapliga huvudmeriteringen. Vad avser det primära filmvetenskapliga fältet har Andersson författat åtta bokuppsatser och sju tidskriftsuppsatser av varierande format.

Det andra fältet avser medieteori och mediepedagogik, tätt anknutet till Anderssons pedagogiska verksamhet inom ämnet Kultur och medier. Anderssons huvudspecimen här är hans medförfattarskap (tillsammans med Jan Thavenius och Magnus Persson) i boken Skolan och de kulturella förändringarna (1999), en rapport från det av Skolverket finansierade projektet ”Skolan och den kulturella mångfalden”. Det tredje fältet är litteraturvetenskapligt med ett stort antal bok- och tidskriftsuppsatser. Andersson uppvisar en imponerande bredd och diskuterar med samma auktoritet både den amerikanska populärkulturen och det nationellt litterära.

Lars Gustaf Andersson är en mycket skicklig akademisk lärare och en framstående forskare med omfattande bredd – filmvetenskapligt, medie- vetenskapligt och litteraturvetenskapligt. I detta sammanhang måste också nämnas hans lysande konstnärskap med sex publicerade diktsamlingar.