Johan Östling

Johan Östling är universitetslektor och docent i historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade vid samma universitet 2008 på den flerfaldigt prisbelönade avhandlingen Nazismens sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning (på engelska 2016 som Sweden After Nazism: Politics and Culture in the Wake of the Second World War). Sedan avhandlingsarbetet har Östling fortsatt att bedriva forskning om kunskap, idéer, kultur och politik i det moderna Europa, i synnerhet i Sverige och Tyskland.

Hans kunskapshistoriska inriktning omfattar universitetshistoria, biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhällsförändring. Den universitetshistoriska inriktningen resulterade 2016 i studien Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland (på engelska 2018 som Humboldt and the Modern German University: An Intellectual History). Sedan 2019 är Östling Wallenberg Academy Fellow. Inom ramen för denna tjänst undersöker han humaniora i efterkrigstidens svenska och tyska offentligheter.

Vid sidan av sina forskningsinsatser har Östling engagerat sig i det offentliga samtalet och där genom eget exempel samt mer explicit hävdat vetenskapens viktiga roll i debatten, inte minst humanioras. I nära samband med det forskningsintresset har Östling också på uppdrag av flera svenska forskningsfinansiärer lett ett projekt med syftet att analysera samtidens föränderliga medie- och kunskapssystem för att därigenom kunna komma med förslag på hur humanisters och samhällsvetares samverkan med det omgivande samhället kan stimuleras och underlättas.

Institutionellt har Östling etablerat ett Centrum för kunskapshistoria vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Här har flera historiker med gemensamma intressen kring kunskapsformer och kunskapscirkulation, kunskapsproduktion och utfasning av kunskap samlats i en levande och dynamisk forskningsmiljö. Med forskningspriset för 2021 vill Einar Hansens forskningsfond belöna Johan Östling för hans olika insatser för humanioras ställning på båda sidor om Öresund.