Jan-Olof Svantesson

Jan-Olof Svantesson
Professor
Institutionen för lingvistik, Lunds universitet Fackområde: Allmän språk- vetenskap
Född: 27.07.1944

MOTIVERING: Jan-Olof Svantesson har etablerat sig som en auktoritet inom östasiatisk lingvistik och deltar ofta som svensk representant i konferenser eller projekt inom detta område. Han har innehaft en forskartjänst på HSFR i delområdet monkhmerlingvistik och är nu lektor i Allmän språkvetenskap med östasiatisk lingvistik, typologi och fonologi som specialitet. För tillfället är han förordnad som vikarie på den lediga professuren i Allmän språkvetenskap (efter Bengt Sigurd).

Svantesson har en bakgrund i matematik, matematisk statistik och informationsbehandling, men lockades över till språkvetenskapen genom det projekt om kammuspråket som startades av högskolelektor
Kristina Lindell. Han har speciellt arbetat med den lexikala sidan av projektet (tillsammans med Damrong Tayanin) och ett kammu-engelskt lexikon beräknas snart vara färdigt för publicering. Det finns mycket stort intresse för detta arbete som kommer att bli det utförligaste lexikonet för något skriftlöst monkhmerspråk. Detta lexikon kan också utgöra en grund för utarbetandet av ett praktiskt användbart skriftspråk för Kammu i Laos, grundat på lao-alfabetet. Detta är ett SIDA-stött projekt där Svantesson är involverad tillsammans med forskare från Laotian Committee for Social Sciences i Vientane.

Svantesson har publicerat ett 50-tal arbeten bortsett från läroböcker som Språk och skrift i Öst- och Sydöstasien och Världens språk (redaktör tillsammans med Karina Vamling) samt ett stort antal artiklar för Nationalencyklopedien.

Ur språkvetenskaplig synpunkt är Östasien ett mycket intressant område redan på grund av att det talas över 500 olika språk där från åtminstone sex olika språkfamiljer. De flesta av dessa språk är otillräckligt kända och man kan ännu finna språk som inte beskrivits tidigare som t.ex. språket ”U” som Svantesson var den förste att beskriva. De östasiatiska språken är värda att beaktas mera i teoretisk och typologisk språkforskning, det har Svantesson bl.a. visat genom sina uppmärksammade arbeten om tonogenes, dvs utvecklandet av toner i språk.

Svantessons avhandling handlar om fonologi och morfologi i Kammu. Han utredde och förklarade bl.a. de regelbundna tonförändringar som uppträder vid tillägg av vissa prefix eller infix. I avhandlingen undersökte han också de speciella typer av expressiva ord (idiofoner) som finns i Kammu kännetecknade av reduplikation. Han utvecklade en intressant processmodell för att kunna beskriva dessa fenomen. Avhandlingen har fått mycket goda recensioner.

Fonologisk teori har alltid intresserat Svantesson och han är väl orienterad i både äldre och modern fonologisk teori. De östasiatiska språken har givit honom rika möjligheter till intressanta tillämpningar, och han har publicerat flera arbeten inom teoretisk fonologi i välrenommerade tidskrifter. Han har på senare tid bl.a. prövat ”template”-morfologi som förklaringsmodell för sådana fenomen som han funnit i Kammu, och han har publicerat en mycket intressant uppsats om cyklisk syllabifikation (stavelsebildning) i Kammu. Till sin fonologiska kompetens kan Svantesson lägga kompetens i experimentell fonetik, spektrografi, akustik, perception etc., och han har publicerat flera arbeten där han undersökt språkljud eller toner med hjälp av avancerad modern talanalys.

Svantesson har en bred kompetens som också omfattar östasiatiska skriftsystem, syntax, semantik (aspekt och tempus) och släktskapsterminologi. Tack vare sin bredd och höga kompetens har han blivit förklarad kompetent för professur i både Kinesiska och Allmän språkvetenskap.