Gunner Lind

Gunner Lind
Professor , dr.phil. Saxo-instittutet, Københavns Universitet
Fagområde: Nyere tids historie Født: 31.12.1953

INDSTILLING: Under magisterkonferensstudiet i historie modtog Gunner Lind Christian Paulsen-prisen for en afhandling om industrilokaliseringen i den danske provins 1855 – 1882. Hans to lødige afhandlinger fra 1983 om nordisk udenrigspolitik ved midten af 1700-tallet har ligeledes deres baggrund i studietiden.

Efter konferensen har forskningen imidlertid været centreret om 1600-tallets danske historie med særligt henblik på udviklingen af den tidlige danske hær. Emnet er officerskorpsets formering og sociale struktur, og materialet underkastes en begavet og idérig analyse med sikkert blik for tidens komplicerede samfundsmønstre og dens normer. Det bør i den forbindelse nævnes, at han med stor beredvillighed og hjælpsomhed har stillet sine edb-kundskaber til rådighed for kolleger og studerende, samt at han løbende har opbygget et værdifuldt og internationalt net af kontakter inden for historisk relateret edb-forskning. I 1994 forelå disputatsen Hæren og magten i Danmark 1614 – 1662 (559 s.), der overbevisende demonstrerer dels den gradvise opbygning af en stående hær med et professionelt officerskorps af såvel adelige som ikke-adelige, dels den bagvedliggende magtkamp mellem konge og rigsråd. Foruden den forelig- gende danske og internationale litteratur bygger undersøgelsen på et omfattende og disparat arkivmateriale og på en bibliografisk interessant samling af samtidige europæiske tryk.

Efter disputatsen har Gunner Lind bland andet engageret sig i udarbejdelsen af en engelsksproget håndbog i prosopografi (kollektiv biografi). Forskningsmæssigt har han knyttet sig til det internationale miljø omkring den fremtrædende amerikanske social- og kulturhistoriker Charles Tilly. Her bidrager han med projektet Military and Civilians in Modern Europé (1500 – 1900). A Cultural Conflict within a Culture, hvoraf dele skal publiceres i et internationalt lærebogssystem gennem det ansete franske forlag Hachette.