Greger Andersson

Greger Andersson
Professor, Institutionen för konst- och musikvetenskap
Fackområde: Musikvetenskap
Född: 06 08 1952

MOTIVERING: Greger Anderssons musikhistoriska forskning har rönt stor uppmärksamhet långt utanför den egna disciplinen och har också bidragit till att markera musikhistoriens plats inom det svenska kulturvetenskapliga samhället.

Ehuru skåning disputerade Greger Andersson i Uppsala på avhandlingen Bildning och nöje. Bidrag till studiet av de civila svenska blåsmusikkårerna under 1800-talets senare hälft. Året därpå initierade han projektet ”Stadsmusikantväsendet i Sverige under 1600- och 1700-talet”, vilket han under tiden som lektor i Uppsala med stöd från forskningsrådet ensam drev under sex års tid. Detta projekt avsatte ett antal publikationer, vilkas tematik främst behandlade stadsmusikantväsendet i Skåne. Det var också ett regionalt musikhistoriskt projekt som följde, det så kallade Skåneprojektet. En regional musikhistorisk undersökning – ett projekt som främst fokuserade de för Skåne så typiska och unika så kallade härads- och sockenspelmännen samt adelns privilegierade godsspelmän.

Det är också som regionhistorisk forskare Greger Andersson hittat sin identitet. De regioner, vars musikaliska återklanger under 1900-talet fyllt hans tid är Norden och Östersjöområdet – två konkurrerande och kompletterande nordeuropeiska regioner. Det nordiska musikanslaget dokumenterades av arbetet Musiken i Norden, som utkom 1998. Och projektet ”Östersjöområdet som musiklandskap. Musiker – institutioner – repertoarer” genomfördes med Greger Andersson som projektledare tillsammans med forskare från inte bara de nordiska länderna utan också från Nordtyskland och Balticum. Därutöver har Greger Andersson med stort engagemang dokumenterat och analyserat de mycket omfångsrika samlingarna i Lunds universitetsbibliotek, vilket bl.a. resulterat i arbetet Spelglädje i Lundagård. 250 år med Akademiska kapellet i Lund.

Greger Andersson är alltså genom sin forskningstematik gediget och djupt rotad i både den lokala och internordiska regionens musikliv. Men han har som forskare mer än det. Han har i hög grad i sitt nätverksbygge och genom sina projekt och publikationer bidragit till att göra musikhistorien till en etablerad kulturvetenskaplig disciplin.