Dorthe Gert Simonsen

Dorthe Gert Simonsen er født 1968, cand. mag. i historie og filosofi fra Aarhus og Københavns Universiteter (1995) og ph.d. i historie fra Københavns Universitet ( 2000). Hun er lektor i historie ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, siden 2007.

Dorthe Gert Simonsen har været meget aktiv og mødt stor tillid i det faglige miljø, både i Danmark og Norden. Her kan nævnes: Medlem af komiteen til evaluering af norsk historieforskning, nedsat af Norges Forskningsråd, 2007-2008. Medlem af styregruppen for forsk-ningsprojektet Amerikansk på dansk. Amerikaniseringsprocesser i Danmark 1945-1975 med bevilling fra Forskningsrådet for kunst og kultur, 2008-. Medarrangør af heldagssessionen Mod nye historier på Det 24. nordiske Historikermøde i Århus, august 2001, herunder redaktion af anto-logien Mod nye historier. Initiativtager (sammen med Mads Mordhorst) og medlem af styregruppen for det SHF støttede Netværk for Historieteori & Historiografi (1998-2001). Medlem af redaktionen for tidsskriftet Scandia (Lund) 2005-2006 og af tidsskriftets Advisory board siden 2008. Medlem af redaktionsrådet for tidsskriftet Den jyske Historiker (Århus) 2001-2010.

Som studerende opnåede hun Københavns Universitets Guldmedalje for en afhandling (1995).

Dorthe Gert Simonsens forskning har indtil nu haft fire hovedtemaer. Det første har været den historiske kønsforsknings teori. Det vig-tigste værk er her monografien Kønnets Grænser (København 1996, 2. udgave 2006). Det andet har været betydningen for historieforsknin-gen af den ‘sproglige vending’. Hovedværket på dette felt er Tegnets tid. Fortid, historie og historicitet efter den sproglige vending (København 2003). Det tredje tema, stadig meget aktuelt, har været hastighedsma-skinernes betydning for opfattelsen af det geografiske rum og af den mekaniske tid, især flyvningens indflydelse. Dette projekt har ind til videre afsat en række artikler. Blandt dem kan nævnes ‘Transnationale rum: Om luft, territorialitet og mobilitet’ (2009); ‘Transitrum. Flykabiner og supermodernitetens ikke-steder ‘, (2008); ‘Accelerating modernity: time-space compression in the wake of the aeroplane’ (2005); ‘Tomorrow was Yesterday’: Hastighedsfascination i det 20. århundrede’ (2005). Med afsæt i dette forskningsfelt har hun opdyrket en interesse for materialitetens betydning generelt for kulturhistorien, som blandt andet har ført til antologien Materialiseringer: Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse (2009, med Tine Damsholt og Camilla Mordhorst).

Dorthe Gert Simonsen er en markant profil blandt de danske histori-kere. Hun har givet de senere års væsentligste bidrag til udviklingen af fagets teoretiske dimension. Hendes arbejde med det 20. århundredes kulturhistorie har levende, kreativt og perspektivrigt vist hvordan en vigtig teknologi, der nu er banal, i sin første tid revolutionerede kulturelle grundforestillinger, og måtte gøre det for at udfolde sit potentiale. Derigennem har hun konkret afprøvet den ofte fremsatte hypotese om teknikkens og genstandenes sammenhæng med de sproglige og tankemæssige sider af kulturhistorien. Gennem sine ek-sempler har hun vist, hvordan disse sammenhænge kan være udfor-met. Hendes arbejde har konsekvent sigtet mod at udvide grænserne for den historiske videnskab og forbinde den med andre videnskabers erkendelser.