Catharina Raudvere

Catharina Raudvere
Professor, Institut for tværkulturelle og regionale studier – sprog, religion og samfund, Afdeling for Religionshistorie, Københavns Universitet
Fackområde: Religionshistoria
Född: 10.07.1960

MOTIVERING: I den religionshistoriska forskningen är det ovanligt att man kombinerar kompetens från så skilda områden i rum och tid som Catharina Raudvere gör, och dessutom gör det på ett så fruktbart sätt.

Det ena området är norrön religion och dess ”kvardröjande effekter” i nordisk folktro, det andra gäller den nutida sufismen och dess praxis i Turkiet, där det gällt fältforskning och analys av kvinnliga dervischer från välbildade skikt i samhället.

Till det första området hör doktorsavhandlingen Föreställningar om maran i nordisk folktro (1993), men också en lång rad uppsatser och artiklar om fenomen i nordisk forntid och medeltid. Till det senare hör ett flertal uppsatser som belyser nutida sufism i Turkiet, men också andra företeelser i det turkiska samhället, särskilt när det gäller relationen mellan religion, politik och sociala förhållanden. Man noterar särskilt hennes analyser av den sociala rekryteringen och hur det sufiska engagemanget utgör strategier för kvinnlig synlighet. Genusperspektivet är väl belyst när det gäller dessa kvinnor som befinner sig i spänningsfältet mellan traditionell rituell dervischpraxis och nutida islamistisk aktivism. En monografi är på väg.

Förutom den omfattande och kvalitativt högtstående egna forskningen har Catharina Raudvere bidragit till det vetenskapliga arbetet med en ovanligt stor insats som redaktör för flera samlingsvolymer, dels i samarbete med andra, dels som ensam redaktör. Hon har dessutom haft den betungande uppgiften som redaktör för tre volymer av svensk Religionshistorisk Årsskrift (1999–2001). Som examinerad och erfaren bibliotekarie har hon en specialkompetens som uppenbarligen är bra för sådant arbete.

Man kan notera att hon varit gästforskare vid University of California/Berkeley, att hon deltagit och deltar i betydande forskningsprojekt och att hon med framgång handlett forskarstuderande fram till disputation, och att hon är en synnerligen aktiv ledamot av styrelsen för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul samt Vetenskapssocieteten i Lund.

De anslag hon erhållit från Wallenbergstiftelsen, HSFR och Riksbankens Jubileumsfond har givit frukt. Det är tydligt att man kan se legatet till Catharina Raudvere som en god investering.