Carita Paradis

Carita Paradis är verksam som professor i engelsk språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, sedan 2010. Hon har också innehaft en professur i engelska vid Linnéuniversitetet (2005-2010).

Hon disputerade vid LU 1997 på avhandlingen Degree modifiers of adjectives in spoken British English. Avhandlingen lägger grunden för de områden som hennes forskning alltjämt berör, nämligen semantik och betydelse, särskilt hos adjektiv, med fokus på språk i bruk snarare än på idealiserade föreställningar om språket som abstraktion. Paradis ansluter sig till den språkvetenskapliga inriktning som kallas kognitiv lingvistik, vilken ser språk som en kombination av mentala och sociala processer där betydelsebärande och interaktiva funktioner i kommunikation mellan människor står i centrum. Ords betydelse skall kunna förklaras av underliggande processer som rör förnimmelser, känslor, resonerande och socialt beteende. Detta angreppssätt öppnar i sin tur för möjligheten att betydelser varierar mellan språk och att det inte är givet att språkligt konceptuella strukturer är universella. Med engelska som utgångspunkt har Paradis utvecklat ett nydanande forskningsprogram och undersökt betydelserelationer i flera typer av adjektiv (t.ex. motsatsord som stor och liten) i förhållande till flera av dessa underliggande processer. Hennes arbete har haft stort genomslag internationellt inte minst eftersom hon ofta studerar engelskan i jämförelse med andra språk (t.ex. spanska). Paradis forskning kännetecknas också av metodologisk mångsidighet. Hon använder både korpusanalys (d.v.s. datorbaserad analys av stora uppmarkerade textmängder) och experimentella metoder för att studera språket i bruk. Hennes engagemang för korpusanalys har resulterat i en ny upplaga av den berömda och banbrytande London-Lund Corpus av modernt brittiskt talspråk som initierades av Jan Svartvik och Sir Randoph Quirk 1975. Denna nya resurs är av ovärderlig betydelse för den internationella forskningsfronten, och en vacker hommage till den forskningsinriktning som initierades i Lund och i Sverige av hennes företrädare, Svartvik.

Paradis är en mycket produktiv och internationellt orienterad forskningsledare som också bidrar till fältet genom sina många uppdrag, bl.a. som redaktör, som ordf. i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (2013 – 2015) och språkvetenskap (2010 – 2015). Hon har mottagit flera utmärkelser och hedersbetygelser och är medlem av flera lärda sällskap som Academia Europaea och Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, där hon också var preses 2019-2021. Carita Paradis är därmed en mycket värdig mottagare av 2021 års Hederspris.