Årets hederspristagare

Den danske Hæderspris går i 2021 til Paul John Frandsen, lektor emeritus i ægyptologi.

Paul John Frandsens forskningsinteresser spænder bredt, med hovedfokus på filologi, religionshistorie og forskningshistorie, og har altid søgt ud over ægyptologiens traditionelt snævre faglige rammer. Indenfor religionshistorien har han især beskæftiget sig med tabu-forestillinger i den oldægyptiske kultur og den tidlige kristendom i den efterfølgende koptiske kultur. Udover forskningen har Paul John Frandsen altid erkendt fagets formidlingsmæssige rolle og ansvar og han bidrager stadig til dette virke med stor entusiasme, frem for alt igennem Dansk Ægyptologisk Selskab.

Det svenska hederspriset 2021 tillfaller Carita Paradis, professor i engelsk språkvetenskap.

Paradis ansluter sig till den språkvetenskapliga inriktning som kallas kognitiv lingvistik, vilken ser språk som en kombination av mentala och sociala processer där betydelsebärande och interaktiva funktioner i kommunikation mellan människor står i centrum. Ords betydelse skall kunna förklaras av underliggande processer som rör förnimmelser, känslor, resonerande och socialt beteende. Med engelska som utgångspunkt har Paradis utvecklat ett nydanande forskningsprogram och undersökt betydelserelationer i flera typer av adjektiv (t.ex. motsatsord som stor och liten) i förhållande till flera av dessa underliggande processer. Hennes arbete har haft stort genomslag internationellt inte minst eftersom hon ofta studerar engelskan i jämförelse med andra språk (t.ex. spanska). Paradis forskning kännetecknas också av metodologisk mångsidighet. Hon använder både korpusanalys (d.v.s. datorbaserad analys av stora uppmarkerade textmängder) och experimentella metoder för att studera språket i bruk.