Annette Lassen


Annette Lassen (f. 1971) är sedan 2012 lektor i norrön filologi vid Köpenhamns universitet. Hennes forskningsområden är framför allt norrön litteratur- och texthistoria. Annette Lassen är en internationellt välrenommerad forskare och hennes kritiska diskussioner om de mytologiska texternas brukbarhet som källmaterial har genererat konstruktiva diskussioner mellan olika discipliner. Till hennes många forskningsområden hör även ett kulturhistoriskt intresse för de isländska sagornas reception och för översättningshistoria. Under de senaste åren har Annette Lassen varit den drivande kraften bakom ett storslaget nordiskt samarbete som syftar till att nyöversätta de isländska sagorna. 2014 utkom den danska upplagan Islændingesagaerne. Samtlige sagaer og niogfyrre totter i fem volymer och sedan 2016 utges en motsvarande serie med nyöversatta fornaldarsagor, Oldtidssagaerne. Översättningarna har prisats både för deras språkliga kvaliteter, men också för att de på vetenskaplig grund gör sagalitteraturen tillgänglig för nya generationer läsare. Annette Lassen har vidare bland annat utgivit Øjet og blindheden i norrøn litteratur og mytologi, 2003, och avhandlingen Odin på kristent pergament. En teksthistorisk studie, 2005, samt Islændingesagaernes verden, 2017, en introduktion till de översatta sagorna.