Anders Palm

Anders Palm
Professor, Litteraturvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Fackområde: Litteraturvetenskap
Född: 06.07.1942

Motivering: Redan i sin doktorsavhandling från 1976, Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning, framträder Anders Palm som en samtidigt metodiskt medveten och poetiskt sensibel forskare. De tre motivkretsar han valt att belysa har skenbart inte mycket gemensamt. Men vad Anders Palm lyckas visa är, hur under de skiftande mytiska förklädnaderna samma grundmönster träder i dagen. Genom hela sin diktning brottas Hjalmar Gullberg med samma existentiella problem: utvaldhet och förkastelse, lidande och lidelse, jagkänsla och anonymitet. För att uttrycka tillvarons motsatser söker han sig till myter ur
olika kulturkretsar, kombinerar och varierar dem. Han maskerar med deras hjälp sina egna drag – för att till sist i slutfasen rycka bort masken från det nakna ansiktet.

I sin bok ger Anders Palm en mångdimensionell tolkning av Gullbergs lyriska texter. Han visar med evidenta exempel hur Gullbergs poesi får sin mångtonighet genom ekoeffekter. Diktaren väljer stil och uttrycksformer från så skilda håll som kristna psalmer, tidningsannonser, texter ur indisk mystik, antik körlyrik. De grekiska texterna kände Gullberg genom sina tidiga års studier i klassisk filologi men också i den form i vilken de brutits genom Hölderlins och nygrekiska poeters prisma.

I sin nästa bok, ”Möten mellan konstarter” från 1985 har Anders Palm ställt frågor om olika konstarters växelverkan och samverkan. Han ger i ett inledande kapitel en lärorik exposé över hur forskningsområdet, benämnt comparative arts, först sent på 1900-talet konstituerats inom tysk och anglosachsisk vetenskap med enstaka nedslag också i svensk estetisk forskning.

Hur text, musik och dans interagerar belyser han i ett kapitel om Fredmans Epistlar förvandlade till balett i Bournonvilles Danmark. Hans nästa exempel är hämtat från Hjalmar Söderbergs diktarverkstad. En av sina noveller omarbetar Söderberg först till drama, sedan till film i tyst dialog med den Ibsen som skrev Et dukkehjem. På ett klargörande sätt utreds hur det moderna intertextualitetsbegreppet kan läggas till grund för en ny tolkning av en gammal och välkänd text som Söderbergs novell Pälsen.

En av Anders Palms referenspunkter alltsedan hans tid som svensk universitetslektor vid Köpenhamns universitet är dansk litteratur, dansk litteraturhistoria och litteraturteori. I det tredje kapitlet av sin bok om konstarternas möte får han tillfälle visa, hur modernism på bred front, inom alla konstarter kom till Danmark, lanserad i tidskriften Klingen. Härmed flyttar han modernismens tidiga genombrott i Norden från den i svensk litteraturhistoria vanligen antagna utgångspunkten i 1920-talets Finland till 1910-talets Danmark.

En konkret presentation får samspelet mellan musik och dikt i det kapitel där Anders Palm återvänder till Hjalmar Gullberg. Här exponeras av tidigare forskning okända tonsättningar av Gullberg bl.a. till en Ekelunddikt men också de täta inslag av musikaliska metaforer som präglar så stora delar av Gullbergs poesi. I slutkapitlet blir en av W H Audens kändare dikter, Musée des Beaux Arts, föremål för en inträngande analys; här står diktens förhållande till bildkonsten i centrum. Det visas hur citat från och allusioner på olika Bruegelmålningar i dikten fungerar som en sorts parabler för lidandet – och för likgiltigheten för lidandet – i Europa av modell 1938.