Home » Årets forskningspristagare

Årets forskningspristagare

Joachim Östlund, (f. 1973), fil. dr och docent i historia, får årets svenska forskningspris.

Joachim Östlund är verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han har även arbetat som lärare och forskare vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Han disputerade 2007 med avhandlingen Lyckolandet: Maktens legitimering från stormaktstiden till demokratins genombrott som behandlarfrågor om nationell identitet samt individens relation till statsmakten utifrån ett långt tidsperspektiv. Efter avhandlingsarbetet rör hans forskningsinsatser framför allt Sveriges kontakter med Osmanska riket från 1600-1850 med fokus på diplomati, kulturmöten, slaveri och föremål. År 2014 publicerade han monografin Saltets pris: Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770 om slavhandel och svenska slavar i Nordafrika, ett av de mest bortglömda kapitlen i svensk 1600- och 1700-talshistoria. Joachim Östlund analyserar i sina forskningsinsatser viktiga aspekter av olika former av kulturmöten under tidigmodern tid, frivilliga såväl som ofrivilliga, där framför allt skandinaviska kontakter med den muslimska världen är i fokus. Resultatet har blivit en nyskapande form av historieskrivning som är relevant på ett högst påtagligt sätt. Samtidigt som Östlund frilägger tidigare dolda sidor av den tidigmoderna tillvaron skapar han nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld.

Annette Lassen (f. 1971) lektor i norrön filologi, får årets danska forskningspris.
Annette Lassen är verksam vid Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet. Hennes forskningsområden är framför allt norrön litteratur- och texthistoria. Annette Lassen är en internationellt välrenommerad forskare och hennes kritiska diskussioner om de mytologiska texternas brukbarhet som källmaterial har genererat konstruktiva diskussioner mellan olika discipliner. Till hennes många forskningsområden hör även ett kulturhistoriskt intresse för de isländska sagornas reception och för översättningshistoria. Under de senaste åren har Annette Lassen varit den drivande kraften bakom ett storslaget nordiskt samarbete som syftar till att nyöversätta de isländska sagorna. 2014 utkom den danska upplagan Islændingesagaerne. Samtlige sagaer og niogfyrre totter i fem volymer och sedan 2016 utges en motsvarande serie med nyöversatta fornaldarsagor, Oldtidssagaerne. Översättningarna har prisats både för deras språkliga kvaliteter, men också för att de på vetenskaplig grund gör sagalitteraturen tillgänglig för nya generationer läsare. Annette Lassen har vidare bland annat utgivit Øjet og blindheden i norrøn litteratur og mytologi, 2003, och avhandlingen Odin på kristent pergament. En teksthistorisk studie, 2005, samt Islændingesagaernes verden, 2017, en introduktion till de översatta sagorna.