Home » Årets forskningspristagare

Årets forskningspristagare

Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas 2016 års svenska pris för framstående humanistisk forskning.

Forskningsfondens styrelse motiverar årets pris på 150 000 danska kronor:
”Haider tilldelas priset för sitt fasta engagemang för kvalitativa och kontextuella perspektiv på hur forskningsdata kan och bör hanteras i en tid som präglas av digitalisering och hotande likriktning.”

Haider disputerade 2008 i Information science på en avhandling med titel ”Open access and notions of development” vid City University London. Sedan 2010 är hon anställd vid Lunds universitet.

Haider forskar om vetenskaplig kommunikation, forskningsdata och digitala kulturer. Ett problemområde handlar om hur digitala kulturer ger nya förutsättningar för hur information och kunskap hanteras och uppfattas. Det innefattar forskning om kunskaps-institutioner, såsom encyklopedier, sökmotorer, akademiska bibliotek och det vetenskapliga kommunikations-systemet. Exempel på konkreta forskningsproblem är hur digitala uppslagsverk uppnår trovärdighet, hur algoritmer i olika delar av samhället påverkar informationshantering samt hur tillit mellan forskare påverkas av ett ökat intresse för peer-review.

Kontakt med Jutta Haider:
jutta.haider@kultur.lu.se eller +46 46 222 04 58

Karen Vallgårda, adjunkt i historie, får årets danske pris for fremragende humanistisk forskning 2016.
Fondsbestyrelsen udtaler:

  • Vi har valgt Karen Vallgårda som modtager af fondens danske forskningspris på 150.000 kroner for hendes sofistikerede, levende og indlevede historiske forskning. Hun har vist hvordan et direkte fokus på følelsernes historie kan gøre fortidens mennesker og deres anderledes liv nærværende med større dybde og indsigt.
  • Karen Vallgårda er adjunkt ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Hendes særlige arbejdsfelt er følelsernes historie. Hendes største projekt hidtil har drejet sig om menneskene omkring den danske kristne mission i Sydindien. Forholdet til børn og barnlighed står centralt her, og danner en bro til hendes nuværende arbejde med skilsmissens historie.

    Kontakt til Karen Vallgårda:
    karenva@hum.ku.dk eller 5129 8572